ویلا خزرشهر

مساحت زميـن: 1175 متـر مربع
مساحت کل زیـربنـا: 1200 متـر مربع به صورت تریبلکس (3طبقه 400 متری)

تعداد طبقات و کاربری:

مشخصات فنی :

آدرس پروژه: