مجتمع مسکونی نوریان

شروع پروژه: زمستان 87
اتمـام پـروژه: تابستان 89

مساحت زميـن: 705/6 متـر مربع
مسـاحت کـل زیـربنـا: 3450 متـر مربع
مساحت زیربنای مفيد: 2100 متر مربع

تعداد طبقات و کاربری:

مشخصات فنی :

تأسيسات:

آدرس پروژه: