مجتمع مسکونی نارنجستان

شروع پروژه: آذر 87
اتمـام پـروژه: آذر 89

مساحت زميـن: 1125 متـر مربع
مسـاحت کـل زیـربنـا: 4792 متـر مربع
مساحت زیربنای مفيد: 3230 متر مربع

تعداد طبقات و کاربری:

مشخصات فنی :

تأسيسات:

آدرس پروژه: