مجتمع مسکونی مینو

شروع پروژه: پاییز 90 - در حال ساخت

مساحت زميـن: 970 متـر مربع
مسـاحت کـل زیـربنـا: 4712 متـر مربع
مساحت زیربنای مفيد: 2852 متر مربع

تعداد طبقات و کاربری:

مشخصات فنی :

تأسيسات:

آدرس پروژه: