برج باغ خیام

شروع پروژه: زمستان 90 - در حال ساخت

مساحت زميـن: 2030 متـر مربع
مساحت کل زیـربنـا: 12930 متـر مربع
مساحت زیربنای مفيد: 8730 متر مربع

تعداد طبقات و کاربری:

مشخصات فنی :

آدرس پروژه: