برج باغ دارآباد

شروع پروژه: پاییز 90 - در حال ساخت

مساحت زميـن: 1650 متـر مربع
مسـاحت کل زیربنـا: 6288متـر مربع
مساحت زیربنای مفيد: 4000 متر مربع

تعداد طبقات و کاربری:

مشخصات فنی :

آدرس پروژه: