مجتمع مسکونی آذرمینا

شروع پروژه: تابستان 87
اتمـام پـروژه: بهار 89

مساحت زميـن: 800 متـر مربع
مسـاحت کـل زیـربنـا: 2400 متـر مربع
مساحت زیربنای مفيد: 1660 متر مربع

تعداد طبقات و کاربری:

مشخصات فنی :

آدرس پروژه: