مجتمع اداری تجاری آرتمیس

شروع پروژه تابستان 90 - در حال اجرا

مساحت زميـن: 1750 متـر مربع
مساحت کل زیـربنـا: 30500 متـر مربع
مساحت زیربنای مفيد تجاری: 4700 متر مربع
مساحت زیربنای مفيد اداری: 8900 متر مربع

تعداد طبقات و کاربری:

مشخصات فنی :

آدرس پروژه: